Sluiten

DEI+ 2022

Voor wie?

Bedrijven die een milieuvriendelijk pilot- of demonstratieproject willen uitvoeren

Wanneer aanvragen?

7 januari 2022 was de laatste indienmogelijkheid voor de DEI+2021. De DEI+ 2022 zal naar alle waarschijnlijkheid het eerste kwartaal van 2022 worden opengesteld maar het is nog niet duidelijk wanneer precies.

Bijdrage.

Pilotproject: 25% van de totale projectkosten. Demonstratieproject: 35% tot 50% van de extra kosten die worden gemaakt door het investeren in een milieuvriendelijk alternatief t.o.v. het investeren in een ‘reguliere’ installatie. Bijvoorbeeld, een reguliere installatie kost € 100.000 en een milieuvriendelijk alternatief hiervoor kost € 250.000. De DEI+ demonstratieprojectsubsidie kan in dit geval 50% bedragen van het verschil tussen deze bedragen, dwz 50% van € 150.000.

 

DEI+ korte samenvatting

Met de DEI+ wil de overheid de marktintroductie en verspreiding stimuleren van nieuwe CO2-reducerende technieken die zich thans in de laatste fase van hun ontwikkeling bevinden. Door deze focus op technieken die het grootste deel van hun ontwikkeling al achter de rug hebben en derhalve mogelijkerwijs binnen afzienbare tijd kunnen bijdragen aan CO2-reductie, hoopt de overheid bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen voor CO2-reductie zoals die voor 2030 in het klimaatakkoord zijn opgenomen. Heeft u een milieuvriendelijke installatie ontwikkeld en wilt u deze techniek gaan testen en gebruiken in reële omstandigheden om zo de laatste technische knelpunten te verhelpen? Dan kunt u wellicht DEI+ pilotprojectsubsidie aanvragen. Bent u daarentegen zelf voornemens een milieuvriendelijke installatie aan te schaffen en bent u één van de eerste gebruikers van deze techniek in Nederland? Dan kunt u wellicht DEI+ demonstatieprojectsubsidie aanvragen.

Bent u benieuwd of uw project kwalificeert als een DEI+ pilot- of demonstatieproject? Wij kunnen u (geheel vrijblijvend) helpen bij het beantwoorden van deze vraag. Uiteraard verzorgen wij ook graag de gehele aanvraag voor u, waarin we u begeleiden van begin tot eind. Neem gerust contact met ons op.

DEI+ Achtergrond:

Een ontwikkelingstraject bestaat altijd uit verschillende fases. In den beginne is er vaak een vaag en nog onscherp omlijnt idee dat nog alle kanten op kan. Dit idee wordt verder uitgewerkt en de economische kansen en technische risico’s worden al dan niet expliciet in kaart gebracht. Het idee en daarmee de planning van het traject krijgen hierdoor vastere vorm. Een ontwerp wordt opgesteld en wellicht dat van enkele subsystemen proefopstellingen worden gebouwd. Mits succesvol, kan er dan een gedetailleerd ontwerp worden opgesteld van een integraal prototype. Dit prototype zal eerst in een gecontroleerde omgeving worden getest en verbeterd, en na verloop van tijd zal ook gekeken worden naar het functioneren ervan in reële omstandigheden. Wanneer het einde van de technische ontwikkeling in zicht komt, zullen de pijlen ook op marktintroductie gericht worden. Bij een goede relatie kan wellicht een eerste prototype ondergebracht worden zodat de markt bekend kan raken met het product en de vraag (hopelijk) kan worden aangewakkerd.

De overheid heeft een heel scala aan subsidieregelingen waarmee de verschillende fases van een ontwikkelingstraject worden gestimuleerd. Met de DEI+ regeling poogt de overheid met name de latere fases van een dergelijk traject te stimuleren, waarbij het gaat om de uitontwikkeling van een product en de daadwerkelijke markintroductie bij enkele eerste afnemers. Zoals al eerder aangegeven, legt de overheid met de DEI+ de focus op deze laatste fase van ontwikkeling om op relatief korte termijn bij te kunnen dragen aan de CO2-doelstellingen van het klimaatakkoord. Hierdoor ontstaat echter een probleem. Voor alle subsidieregelingen geldt dat ze moeten voldoen aan de Europese regelgeving. Wanneer een subsidieregeling louter technische ontwikkeling stimuleert biedt de Europese wet- en regelgeving daar ruim de mogelijkheid voor. Als het echter gaat om het stimuleren van marktintroductie, liggen de zaken een stuk complexer omdat er dan eerder sprake kan zijn van niet gelegitimeerde staatsteun. Dit is de reden dat er binnen de DEI+ 2 typen projecten worden onderscheiden: pilotprojecten en demonstratieprojecten.

Voor pilotprojecten geldt dat deze binnen de gangbare innovatiesteunkaders vallen (artikel 25 van de AGVV). Hierdoor is de bijdrage voor pilotprojecten relatief beperkt (tot 25% van de totale projectkosten) maar zijn de aanvullende vereisten ook beperkt. Voor demonstatieprojecten geldt daarentegen dat deze worden gelegitimeerd op basis van Europese milieuregelgeving (artikelen 36, 38, 41, 46, 47 en 56 van de AGVV). Hierdoor moet de bijdrage anders berekend worden (35% tot 50% van de extra kosten die worden gemaakt t.o.v. een minder milieuvriendelijk alternatief) maar gelden ook aanvullende vereisten. De belangrijkste hiervan is dat het bedrijf dat investeert in de milieuvriendelijke installatie er ook zelf eigenaar van moet blijven. Het milieuvoordeel dat wordt behaald door ingebruikneming van de installatie moet gerealiseerd worden op het niveau van de onderneming zelf, en niet elders in de keten. Een productie-installatie voor zonnepanelen, bijvoorbeeld, kwalificeert niet zonder meer voor de DEI+ louter omdat er milieuvriendelijke producten mee worden geproduceerd. Het milieuvoordeel wordt hierbij immers niet gerealiseerd op het niveau van de onderneming zelf maar elders in de keten (bij de gebruikers van de zonnepanelen!). Wat evenwel wel (mogelijkerwijs) zou kwalificeren is een zeer energiezuinige productiefaciliteit voor zonnepanelen. Het milieuvoordeel zou hier immers wél op het niveau van de onderneming zelf behaald worden. Wij helpen u uiteraard graag om te kijken of en waar u project eventueel te plaatsen is binnen deze relatief complexe kaders.