Sluiten

WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk)

De WBSO is een fiscale stimuleringsmaatregel die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en als doel heeft om loonkosten, overige kosten en uitgaven in het kader van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) te subsidiëren door middel van een aanzienlijke vermindering op de te betalen loonheffing.

De WBSO maakt onderscheid tussen de volgende typen S&O-projecten:

ontwikkeling van een voor uw onderneming technisch nieuw product of proces of een onderdeel daarvan. Ook de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur (software) komt in aanmerking voor subsidiëring door de WBSO.

technisch wetenschappelijk onderzoek waarin u een technische verklaring zoekt voor een verschijnsel.

Subsidiabele kosten:

De subsidiabele loonkosten in het kader van de WBSO worden bepaald aan de hand van de uren die u aan S&O besteedt, vermenigvuldigd met het door RVO te bepalen S&O-uurloon.

Indien u in 2018 een WBSO-aanvraag heeft ingediend, wordt het S&O-uurloon voor 2020 gebaseerd op het gemiddelde uurloon van uw medewerkers die in 2018 S&O hebben verricht. Uw S&O-uurloon 2020 wordt op € 29,- gesteld indien u in 2018 geen WBSO-aanvraag heeft ingediend.

Overige kosten en uitgaven in het kader van S&O-projecten komen eveneens in aanmerking voor de WBSO. 

Voorbeelden van overige kosten en uitgaven die subsidiabel zijn in het kader van de WBSO:

- aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches.

- aanschaf van materialen en onderdelen voor het zelf vervaardigen of laten vervaardigen van prototypes in het kader van uw eigen ontwikkelingsproject.

- uitgaven ten behoeve van apparatuur / instrumenten zoals microscopen of analyse-equipment.

- kosten van huur van apparatuur van derden die noodzakelijk zijn in het kader van uw eigen S&O-project.

Per jaar kan een onderneming overigens ook kiezen om niet met de werkelijke kosten en uitgaven te rekenen, maar met een forfaitair bedrag. Het forfaitaire bedrag bedraagt € 10 per uur tot 1.800 S&O-uren en € 4 per uur voor de eventuele overige S&O-uren (boven 1.800 uur per kalenderjaar).

Subsidiebedrag:

Het subsidiepercentage bedraagt in 2020 32% van de S&O-kosten tot € 350.000 (de zogenoemde eerste schijf). Het subsidiepercentage in de tweede schijf (boven € 350.000) bedraagt 16% van de S&O-kosten. Voor technostarters bedraagt het subsidiepercentage in 2020 in de eerste schijf 40%.

Voor zelfstandigen, die immers geen loonheffing betalen, geldt een vaste S&O-aftrek. Deze aftrek bedroeg in 2019 € 12.775,- of € 19.166,- in het geval van een technostarter. De exacte bedragen voor 2020 zijn thans nog niet bekend. Voorwaarde voor de S&O-aftrek is dat de zelfstandige in het betreffende kalenderjaar (rekenend vanaf indiening van de aanvraag) minimaal 500 uur aan S&O besteedt.

Indiening:

In 2020 kunnen WBSO-aanvragen, tot 30 september 2020, op elk moment worden ingediend. Hierbij geldt niet langer de systematiek dat uren en kosten pas subsidiabel zijn één maand nadát u een aanvraag heeft ingediend. Vanaf 2020 zijn uren en kosten reeds subsidiabel in de maand volgend op de indieningsdatum van de aanvraag. Ook nieuw in 2020 is dat het voortaan toegestaan is om 4 WBSO-aanvragen (van elk 3 maanden) in te dienen. Voorheen was dit beperkt tot maximaal 3 WBSO-aanvragen. WBSO-aanvragen voor zelfstandigen kunnen eveneens tot en met 30 september 2019 worden ingediend (voor dat kalenderjaar). 

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma: 040 – 235 01 61 of info@prosuma.nl