Sluiten

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) subsidieert innovatieve projecten van MKB-bedrijven door middel van een aantal uiteenlopende instrumenten.

Binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (MIT) zijn de volgende instrumenten opgenomen: 

- Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten en is maximaal € 20.000.

- Kennisvouchers: een kennisvoucher is een 'waardebon' waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. Met de voucher kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen. De maximale waarde van een voucher is € 3.750.

- R&D-samenwerking: samen met minstens een andere MKB-onderneming een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen. De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. De subsidie (bij een klein project) is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer. De subsidie (bij een groot project) is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en  maximaal € 175.000 per deelnemer.

- Innovatiemakelaars: alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen voor innovatiemakelaars. Een TKI huurt een innovatiemakelaar in om mkb-ondernemers managementconsulting te geven. Het advies richt zich op: innovatie van producten, processen of diensten, het verlenen van technologische bijstand, diensten voor het overdragen van technologie. De subsidie voor de diensten van innovatiemakelaar(s) bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, maximaal € 10.000 per mkb-ondernemer per jaar.

- Netwerkactiviteiten: alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen voor netwerkactiviteiten. Netwerkactiviteiten zijn bijvoorbeeld masterclasses, workshops of conferenties om kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers te bevorderen.

Missies en Sleuteltechnologieën

Waar projecten andere jaren dienden aan te sluiten bij één van de specifieke thema's die per topsector werden bepaald, dienen projecten in 2021 aan te sluiten bij het missiegedreven innovatiebeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Concreet dienen projecten gericht te zijn op de volgende Kennis- en Innovatie Agenda's en onderwerpen. Meer informatie over de betreffende onderwerpen is te vinden in de link van elke KIA.

Voor een deel van de MKB - instrumenten is in de regio budget beschikbaar. Ondernemers dienen hun aanvraag in binnen de regio waar zij gevestigd zijn. Een ondernemer kan terecht bij het landelijke vangnet als:

·         de aanvraag inhoudelijk niet past binnen de Regionale Innovatiestrategie (RIS);

·         het instrument niet regionaal aangeboden wordt (bijvoorbeeld kennisvouchers);

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma via info@prosuma.nl of via 040 235 01 61