Sluiten

LimburgMakers, LimburgLogistiek & LimburgAgrofood

LimburgMakers

Ondersteunt de ondernemer bij het versterken van de concurrentiepositie van het bedrijf én van Limburg als industriële regio.

Met LimburgMakers krijgt het MKB in de maakindustrie een integraal stimulerings- en ondersteuningsprogramma aangeboden waarmee zij zich verder kan ontwikkelen en haar concurrentievermogen structureel kan verbeteren met advies over bedrijfsprocessen en advies over het innovatieproces (van idee tot business plan).

De financieringsinstrumenten:

1. Adviesproject: maximaal € 10.000, subsidie 50% van de projectkosten, voor de inzet van externe deskundigheid die u ondersteunt bij de verbetering van bedrijfsprocessen, en/of onderzoek naar toepassingsmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen.

De subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor: 

·         Het verbeteren van primaire bedrijfsprocessen om de performance van de organisatie te vergroten (operational excellence);

·         Het onderzoeken van de toepassingsmogelijkheden en/of het concreet toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen in de eigen onderneming. Deze deskundigheid zou ingezet kunnen worden op bijvoorbeeld een van de volgende technologische ontwikkelingen: Additive Manufacturing (3D-printen), Big Data, Internet of Things, Robotisering & Automatisering, Servitization, Smart Materials (of nieuwe materialen);

·         Een nieuw te ontwikkelen product, proces of dienst met als doel om de innovatie naar een volgende fase te brengen;

·         Het ontwikkelen van een nieuw business model waarmee op een vernieuwende manier waarde wordt gecreëerd.

2. Innovatieproject: maximaal € 70.000, subsidie 35% van de projectkosten, voor het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen.

·         Het project is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een innovatief fysiek product of een innovatieve dienst gekoppeld aan een fysiek product;

·         Het project is bedoeld om uiteindelijk te vermarkten;

·         Het ontwikkelde product draagt bij aan het bedrijfsresultaat en heeft een aantoonbare meerwaarde voor de klant.

3. Kennistraject: € 15.000 trajectkosten, eigen bijdrage 25% van de trajectkosten, voor studentondersteuning en masterclasses bij onderwijsinstellingen. Het doel van deze subsidie is het verbinden van WO- en HBO-kennisinstellingen in Limburg aan MKB bedrijven.

Doelgroep:

De financieringsinstrumenten zijn er voor MKB-ondernemingen in de maakindustrie. 

De volgende sectoren behoren niet tot de doelgroep van LimburgMakers: farmaceutische industrie, chemische- en procesindustrie, voedings- en genotmiddelenindustrie, producenten van primaire producten en grondstoffen, ICT-sector.

Sinds begin 2020 is het budget voor de subsidieregelingen in het kader van LimburgMakers uitgeput. Naar verwachting worden de regelingen in de loop van 2020/2021 opnieuw opengesteld.

LimburgLogistiek

Heeft als doel het structureel versterken van het concurrentievermogen van de Limburgse Logistieke sector. De subsidie wordt verstrekt aan MKB-ondernemingen in de logistieke sector, MKB-ondernemingen die door hun logistieke activiteiten onderscheidend zijn en ondernemingen met ICT-gerelateerde logistieke oplossingen.

Subsidieaanvragen

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor de volgende drie onderdelen:

1. Adviesproject: de bijdrage is 50% van de subsidiabele projectkosten, tot maximaal € 10.000.

Deze subsidie kan ingezet worden voor de inhuur van externe deskundigheid voor verbetering van bedrijfsprocessen, onderzoek naar toepassingsmogelijkheden en nieuwe ontwikkelingen:

·         Het verbeteren van primaire bedrijfsprocessen om de performance van de organisatie te vergroten (operational excellence);

·         Het onderzoeken van de toepassingsmogelijkheden en/of het concreet toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen in de eigen onderneming. Deze deskundigheid zou ingezet kunnen worden op bijvoorbeeld een van de volgende technologische ontwikkelingen: Additive Manufacturing (3D-printen), Big Data, Internet of Things, Robotisering & Automatisering, Servitization, Smart Materials (of nieuwe materialen);

·         Een nieuw te ontwikkelen product, proces of dienst met als doel om de innovatie naar een volgende fase te brengen;

·         Het ontwikkelen van een nieuw business model waarmee op een vernieuwende manier waarde wordt gecreëerd.

2. Kennistraject: de bijdrage is maximaal 75% van de trajectkosten van maximaal € 15.000. De eigen bijdrage is 25% van de trajectkosten, dus maximaal € 3.750,-.

Het doel van deze subsidie is het verbinden van WO- en HBO-kennisinstellingen in Limburg aan MKB bedrijven in de logistiek en vice versa om daarmee kennisuitwisseling te stimuleren met als doel nieuwe oplossingen en strategieën te ontwikkelen voor uw bedrijf:

- Interactieve en praktijkgerichte masterclasses verzorgd door docenten;

- Concrete aanbevelingen en oplossingsrichtingen voor uw vraagstuk op basis van onderzoek door studenten;

- Concrete aanbevelingen en oplossingsrichtingen voor uw vraagstuk op basis van onderzoek door studenten

3. Innovatieproject: de bijdrage is 35% van de subsidiabele projectkosten, tot maximaal € 70.000.

Deze subsidie heeft als doel om innovatieve ontwikkelingen bij het MKB in de maakindustrie te stimuleren, ondersteunen en versnellen. Het innovatieproject is gericht op de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe en innovatieve oplossing of innovatieve dienst, gericht op de logistieke sector, die een bijdrage levert aan de concurrentiekracht van een bedrijf.

Het is de bedoeling om uiteindelijk het ontwikkelde product of de ontwikkelde dienst te gaan vermarkten.

 Limburg Agrofood

De subsidieregelingen in het kader van het programma LimburgAgrofood hebben als doel om de Limburgse agrofoodsector in zijn geheel verder te versterken door innovatieve ontwikkelingen te stimuleren. Het programma kent de navolgende concrete regelingen:

1. Adviesproject: de regeling adviesproject subsidieert de inzet van een externe deskundige in het kader van een innovatieproject. Concreet kan het bijv. gaan om:

- Het verbeteren van primaire bedrijfsprocessen om de performance van de organisatie te vergroten (operational excellence).
- Het onderzoeken van de toepassingsmogelijkheden en/of het concreet toepassen van nieuwe technologische ontwikkelingen in de eigen onderneming.
- Een nieuw te ontwikkelen product, proces of dienst met als doel om de innovatie naar een volgende fase te brengen.
- Het ontwikkelen van een nieuw business model, waarmee op een vernieuwende manier waarde wordt gecreëerd.

De subsidie bedraagt 50% van de kosten van de ingehuurde externe expert tot een maximum van € 10.000.

2. Innovatieproject: de regeling innovatieproject heeft als doel om innovatieve ontwikkelingen in de agrofoodsector te stimuleren, ondersteunen en versnellen. In aanmerking komen MKB-ondernemingen uit deze sector die een nieuwe en innovatieve oplossing ontwikkelen met een positief effect op de concurrentiekracht van de onderneming. De subsidie bedraagt 35% van de kosten met een maximum van € 50.000.

3. Kennistraject: de regeling kennistraject heeft als doel om Limburgse WO- en HBO-kennisinstellingen te verbinden met MKB-ondernemingen in de agrofoodsector teneinde kennisdeling te stimuleren. Een kennistraject bestaat uit een drietal vaste, opeenvolgende onderdelen, namelijk een ondersteuningstraject door studenten, interactieve kennissessies en ondersteuning bij de implementatie van de aanbevelingen van studenten. De subsidie bedraagt 75% bij een vaste kostenbegroting van € 10.000, zodat de eigen bijdrage van ondernemers € 2.500 bedraagt.

Sinds begin 2020 zijn de budgetten van deze regelingen onvertekend. De verwachting bestaat dat eind 2020 / begin 2021 nieuwe subsidiemogelijkheden bekend worden gemaakt.

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma via (040) 235 01 61.