Sluiten

Demonstratieprojecten Energie Innovatie (DEI)

Met de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) kunt u financiering krijgen voor demonstraties van producten, processen en of diensten. In aanmerking komen projecten die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van CO2-emissies. Dit kan door middel van projecten die gericht zijn op:

- energie-innovatie
- CO2-reductie industrie
- Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof)
- Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
- Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking
- Circulaire economie

Het gaat hierbij om voor Nederland nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die tot de gewenste CO2-reductie leiden. Deze dienen door het bedrijfsleven in de praktijk te worden toegepast.

Voor energiebesparingsprojecten in de industrie mag het project ook een pilot zijn. Een pilot valt onder de definitie van 'experimentele ontwikkeling'. 

Binnen de regeling is het mogelijk om naast kosten voor demonstratie ook kosten voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling op te voeren, maar de omvang daarvan is gelimiteerd en is vooral bedoeld om tijdens de demonstratiefase nog aanvullend zaken te onderzoeken waar men tegenaan loopt. 

De subsidie kan worden aangevraagd door een individuele ondernemer of door een samenwerkingsverband. 

De subsidie voor een DEI-project bedraagt ten hoogste:

  • voor een energiedemonstratieproject:
    • 30% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op een project dat energie-efficiĆ«ntie maatregelen betreft,
    • 30% of 45% van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op een project dat maatregelen betreft ter bevordering van energie uit hernieuwbare energiebronnen,
  • 50% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek;
  • 25% van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op experimentele ontwikkeling.

Projecten mogen niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend. Dat betekent ook dat u nog geen verplichtingen mag zijn aangegaan voor het moment van indiening van de subsidieaanvraag (ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn).

Neem voor meer informatie contact op met Prosuma via (040) 235 01 61.